PRIVACY

Privacyverklaring Stichting Aight[1]

d.d. 10-04-2018

In deze privacyverklaring verklaart Stichting Aight (hierna te noemen: Leverancier) welke Persoonsgegevens hij van u (Cliënt) verzamelt en verwerkt, indien u onderstaande diensten of producten van Leverancier gebruikt.

De hierin met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Diensten

Leverancier levert Cliënt de navolgende diensten of producten (Diensten):

Workshops

Evenementen

Masterclasses

Cursussen

Studio werkzaamheden

(Commerciële) opdrachten

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

Verstrekking Persoonsgegevens door Cliënt

Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens (Persoonsgegevens) aan Leverancier te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Indien u Persoonsgegevens aan Leverancier verstrekt, zal Leverancier de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Leverancier verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u dient Leverancier te informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

Leverancier Verwerkt de volgende door u aan Leverancier verstrekte Persoonsgegevens:

PersoonsgegevenWordt wel door Leverancier verwerktWordt niet door Leverancier verwerkt
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Identificatienummer
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekening
Locatiegegevens
Online identificator
Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens.
Biometrische gegevens.
Copie(ën) van uw identiteitsbewijzen.
Burgerservicenummer.
Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (artikel 9 AVG)[2]
Persoonsgegevens waaruit ras of ethnische afkomst blijkt
Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
Genetische gegevens
Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
Overige gegevens, namelijk:Ooievaarpasbezitter 

Verkrijging Persoonsgegevens door Leverancier uit externe bronnen[3]

In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Leverancier verstrekt, Verwerkt Leverancier aanvullende Persoonsgegevens van u uit de volgende externe bronnen:

Externe bronWordt niet Verwerkt door LeverancierWordt wel Verwerkt door LeverancierIndien wel Verwerkt, informatie over de bron:
apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Klik of tik om tekst in te voeren.
gebruiksgegevens over de Diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de Dienst.Klik of tik om tekst in te voeren.
locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat afgeleid van uw IP-adres die Leverancier kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde Diensten gebruikt.Klik of tik om tekst in te voeren.
demografische gegevens die Leverancier koopt van derden.Klik of tik om tekst in te voeren.
commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site, als u verbinding maakt met de Diensten via die social media site.Klik of tik om tekst in te voeren.
gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein.Klik of tik om tekst in te voeren.
Andere bronnen Klik of tik om tekst in te voeren.  Klik of tik om tekst in te voeren.

Functionaris voor gegevensbescherming (indien van toepassing)[4]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Contactgegevens: Jean-Paul van Oers / jean-paul@aight.nu

Doeleinden van de verwerking[5]

Leverancier zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende aangevinkte verwerkingsdoeleinden:

☒ om de Diensten aan u te kunnen verlenen.

☒ om u te informeren over andere diensten en producten van Leverancier.

☒ om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.

☒Om u te informeren in geval van calamiteiten en wijzigingen in diensten en activiteiten

Leverancier is niet voornemens uw Persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.

Rechtsgrond(en) van de verwerking[6]

Leverancier verwerkt uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende, aangevinkte, rechtsgrond(en):

☒ u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

☒ de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Gerechtvaardigde belangen van Leverancier of van een derde (indien van toepassing)[7]

☐ de verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de volgende gerechtvaardigde belangen van Leverancier:

NVT

☐ de verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de volgende gerechtvaardigde belangen van gerechtvaardigde belangen van een derde:

NVT

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden (indien van toepassing)[8]

Leverancier verstrekt uw Persoonsgegevens aan de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s):

Ooievaarspas organisatie tbv abonnementskorting

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Ontvangers in derde landen (indien van toepassing)[9]

Leverancier is voornemens uw Persoonsgegevens door te geven aan (ontvangers in) het volgende derde land/derde landen: Wij leveren de minimale persoonsgegevens van alleen deelnemers en begeleiders tbv reisdocumenten/visa en werkvergunningen voor het geven van demonstraties en mee doen aan competities in de betreffende landen aan waarbij dit een verplichting is.

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Ontvangers van internationale organisaties (indien van toepassing)[10]

Leverancier is voornemens uw Persoonsgegevens door te geven aan de volgende internationale organisatie(s):

NVT

Passende waarborgen voor verstrekking aan derde landen of internationale organisaties (indien van toepassing)[11]

De doorgifte van uw Persoonsgegevens naar het derde land of de internationale organisatie geschiedt op basis van:

Hetzij:

☐ voor het land, de internationale organisatie, het gebied of de betreffende sector (en)  waarnaar uw Persoonsgegevens worden doorgegeven bestaat een ‘adequaatheidsbesluit’ van de Europese Commissie.

Hetzij:

☐ De doorgifte van uw Persoonsgegevens naar het derde land of de internationale organisatie geschiedt op basis van een van de volgende waarborgen:

☐ een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen; of

☐ Bindende Bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door de Toezichthoudende Autoriteit; of

☐ standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld; of

☐ standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door een Toezichthoudende Autoriteit zijn vastgesteld en die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd; of

☐ een door een Toezichthoudende Autoriteit goedgekeurde of door de Europese Commissie algemeen geldig verklaarde gedragscode, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker in het derde land om de passende waarborgen, onder meer voor de rechten van de Betrokkenen, toe te passen; of

☐ een goedgekeurd certificeringsmechanisme, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker in het derde land om de passende waarborgen, onder meer voor de rechten van de Betrokkenen, toe te passen.

Hetzij:

☐ De doorgifte geschiedt op basis van de toestemming van de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit en de volgende waarborgen:

☐ contractbepalingen tussen Leverancier of de Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker of de Ontvanger van de Persoonsgegevens in het derde land of de internationale organisatie; of

☐ bepalingen die moeten worden opgenomen in administratieve regelingen tussen overheidsinstanties of -organen, waaronder afdwingbare en effectieve rechten van Betrokkenen.

☐ een kopie van de passende waarborgen kan worden verkregen bij Leverancier.

☐ de passende waarborgen kunnen worden geraadpleegd op Klik of tik om tekst in te voeren.

Hetzij (afwijking voor specifieke situaties 1)[12]

☒ de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen. (tbv aanvragen van visa e.d. tbv toegang tot derde landen)

Of:

☐ de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen.

Of:

☐ de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst.

Of:

☐ de doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang.

Of:

☐ de doorgifte is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Of:

☐ de doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven.

Of:

☐ de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in Unierecht of lidstatelijk recht vastgestelde voorwaarden voor raadpleging.

Hetzij (afwijkende situatie 2):[13]

☐ Uw Persoonsgegevens worden doorgegeven naar Ontvangers in derde landen op de grond dat de doorgifte niet repetitief is, een beperkt aantal betrokkenen betreft, noodzakelijk is voor dwingende gerechtvaardigde belangen van Leverancier die niet ondergeschikt zijn aan uw de belangen of rechten en vrijheden, en Leverancier heeft alle omstandigheden in verband met de gegevensdoorgifte beoordeeld en op basis van die beoordeling passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens geboden. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de toezichthoudende autoriteit over de doorgifte.

Termijn van opslag van Persoonsgegevens[14]

Leverancier zal uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken voor de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen.

Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken, zal Leverancier uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende een periode van:

7 jaar

Of[15]:

Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zal Leverancier  voor het bepalen van de periode gedurende welke hij uw Persoonsgegevens opslaat en Verwerkt de volgende criteria hanteren:

NVT

Uw rechten[16]

U heeft het recht Leverancier te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:

info@aight.nu

Leverancier zal, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking Toestemming (indien van toepassing)[17]

U heeft het recht de toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kan maken van de Diensten.

Klachtrecht[18]

U heeft het recht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Leverancier een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verplichting tot verstrekking[19]

☐ uw verstrekking van Persoonsgegevens is een wettelijke verplichting.

Of

☐ uw verstrekking van Persoonsgegevens is een contractuele verplichting.

Of

☒ uw verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Verplichting tot verstrekking[20]

☐ u bent verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken.

Of:

☐ u bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken.

Het gevolg van het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens is:

☒ Dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van onze diensten, faciliteiten en workshops

Geautomatiseerde besluitvorming[21]

☐ Leverancier maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

☐ Leverancier verstrekt hierbij de volgende informatie over de onderliggende logica van de geautomatiseerde besluitvorming:

☐ Klik of tik om tekst in te voeren.

☐ Leverancier verstrekt hierbij de volgende informatie over het belang en de verwachte gevolgen van de geautomatiseerde besluitvorming voor u:

☐ Klik of tik om tekst in te voeren.

Cookies

De websites van Leverancier maken bij het aanbieden van de Diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in de cookiestatements van de respectievelijke websites. Informatie over het gebruik van cookies op de website van Leverancier kunt u vinden op

nvt.

Of:

☒ Leverancier maakt geen gebruik van tracking cookies.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 10-4-2018

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

**********************************************************************************


[1] Het model is gebaseerd op Artikel 12 AVG (Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene), Artikel 13 AVG (Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld), Artikel 14 AVG (Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen) en Artikel 15 AVG (Recht van inzage van de betrokkene).

De leden 1, 2 en 3 van Artikel 13 zijn niet van toepassing, wanneer en voor zover de betrokkene reeds over de informatie beschikt (Artikel 13(4) AVG). De leden 1 tot en met 4 van Artikel 14 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover (Artikel 15(5) AVG:

a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt;

b) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de in artikel 89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie;

c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of

d) de Persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het kader van Unierecht of lidstatelijk recht, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht.

[2] Memorie van Toelichting Uitvoeringswet AVG:

4.3 Bijzondere persoonsgegevens

Artikel 9 van de Verordening ziet op verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens. Deze regeling komt in de plaats van de regeling van Afdeling III van de richtlijn. Onder bijzondere persoonsgegevens worden gerekend:

1. Ras of etnische afkomst,

2. Politieke opvattingen,

3. Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging,

4. Het lid maatschap van een vakbond,

5. Genetische gegevens

6. Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon

7. Gegevens over gezondheid

8. Gegevens over seksueel gedrag en seksuele gerichtheid.

Nieuw ten opzichte van de richtlijn is het feit dat genetische en biometrische gegevens ook zijn aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. De verordening kent hiervoor rechtstreeks werkende definities. Genetische gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op iemands genen. Hieronder wordt onder andere verstaan het DNA van een persoon of materiaal waaruit informatie met betrekking tot het DNA kan worden afgeleid. Biometrische gegevens zijn exacte meetgegevens over personen, welk gegeven in meerdere of mindere mate de volgende eigenschappen bevat: universeel; uniek; en permanent. Hieronder wordt onder andere verstaan het netvlies, de iris, de vingerafdrukken, de geometrie van de handomtrek, gelaatsherkenning, de stem, het handschrift, de manier om zich voort te bewegen. Het seksuele leven is nader gedefinieerd vervangen door zowel seksueel gedrag als seksuele gerichtheid. Nieuw ten opzichte van de Wbp is ook dat de strafrechtelijke gegevens niet gelden als een bijzonder persoonsgegeven, maar afzonderlijk zijn geregeld, in artikel 10 van de verordening.

De overwegingen 51 tot en met 56 geven een nadere toelichting bij de regeling in de verordening. Een belangrijke verheldering in de verordening is dat de verwerking van foto’s niet systematisch mag worden beschouwd als verwerking van bijzondere persoonsgegevens. De context van de verwerking is in deze relevant. Alleen onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, kunnen foto’s worden aangemerkt als biometrische gegevens.

Voorbeelden van de Autoriteit Persoonsgegevens

In haar Beleidsregel Beveiliging Persoonsgegevens geeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat een persoonsgegeven dat op zichzelf niet in de categorie van bijzondere persoonsgegevens valt (bijvoorbeeld een e-mailadres) alsnog een bijzonder persoonsgegeven kan worden door de context waarbinnen het wordt gebruikt.

[3] Artikel 14(2(f) en 15(1)(g) AVG.

[4] Artikel 13(1)(b) en 14(1)(b) AVG.

[5] Artikel 13(1)(c), 14(1)© en 15 (1)(a)AVG.

[6] Artikel 13(1)(c), 14(1)9c) en 15 (1)(a) AVG.

[7] Artikel 13(1)(d) en 14(2)(b) AVG.

[8] Artikel 13(1)(d), Artikel 14(1)(d) en 15(1)(c)AVG.

[9] Artikel 13(1) (e) (verschrijving in nummering), 14(1)(f) en 15(2) AVG.

[10] Artikel 13(1) (e) (verschrijving in nummering), 14(1)(f) en 15(2) AVG.

[11] Artikel 13(1) (e) (verschrijving in nummering), 14(1)(f) en 15(2) AVG.

[12] Artikel 49 (Afwijkingen voor specifieke situaties) AVG.

[13] Artikel 49 (1) 2e alinea AVG).

[14] Indien het mogelijk is de periode (termijn) vast te stellen gedurende welke Leverancier de Persoonsgegevens zal opslaan, dient de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene informatie te verstrekken over de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen (Artikel 13(2) (a) AVG).

[15] Indien het voor Leverancier niet mogelijk is de periode vast te stellen gedurende welke Leverancier de Persoonsgegevens zal opslaan, dient hij de criteria te verstrekken ter bepaling van die termijn (Artikel 13(2(a) AVG).

[16] Artikel 13(2)(b), 14(2)(c) en 15(1)(e) AVG.

[17] Artikel 13(2)(c), 14(2)(d) en 7(3) AVG.

[18] Artikel 13(2)(d), 14(1)(e)AVG en 15(1)(f) AVG.

[19] Artikel 13(2)(e) AVG.

[20] Artikel 13(2)(e) AVG.

[21] Artikel 13(2)(f), 14(2)(g) en 15(1)(h) AVG.