ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Stichting Aight kunt u hier inzien en downloaden.

Algemene voorwaarden van Stichting Aight
Artikel 1 – Definities

■ Aanbod: elk aanbod door Stichting Aight aan Opdrachtgever;
■ Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
■ Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
■ Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Stichting Aight of van één van de aan Stichting
Aight gelieerde ondernemingen alsmede de door Stichting Aight ingeschakelde hulppersonen;
■ Opdrachtgever: de partij met wie Stichting Aight onderhandelt over de totstandkoming van de
Overeenkomst en/of met wie Stichting Aight de Overeenkomst sluit;
■ Stichting Aight: opdrachtnemer met als vestigingsadres Van der Kunstraat 12, 2521 BB te Den-Haag,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27261643;
■ Dienst: alle door Stichting Aight aangeboden diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn
van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan
het geven en verzorgen van trainingen en cursussen waaronder tevens educatieve programma’s
voor het onderwijs, performances en/of volledige programmering op gebied van dans en muziek
voor evenementen/festivals, muurschilderingen en kunstprojecten voor de non-profit sector en
daaraan gerelateerde diensten;
■ Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Stichting Aight en Opdrachtgever wordt
gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het
overeengekomen meer- en/of minderwerk;
■ Partij (-en): Opdrachtgever of Stichting Aight. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt
worden Opdrachtgever en Stichting Aight bedoeld

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Stichting Aight
en/of alle met Stichting Aight gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtgever en Stichting Aight.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen
voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen overeen dat zij voor de
duur van de betreffende opdracht gebonden zijn aan de voorwaarden van Opdrachtgever.
2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene
Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal Stichting Aight voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene
Voorwaarden bij Stichting Aight zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite

ALGEMENE VOORWAARDEN


2.5 Stichting Aight is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene
Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in 30 kalenderdagen
nadat de Stichting Aight de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen tenzij de
Consument Opdrachtgever binnen deze 30 kalenderdagen bezwaar maakt tegen de wijziging.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door Stichting Aight
wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Stichting Aight aansprakelijk is of kan
zijn

2.7 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Stichting Aight.
Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts
tegen Stichting Aight en derden worden ingeroepen indien Stichting Aight deze schriftelijk heeft
bekrachtigd.
2.8 Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen
Partijen zijn overeengekomen

Artikel 3 – Aanbod
3.1 Een Aanbod door Stichting Aight geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen
tarieven, prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven diensten.
Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 Indien een Aanbod van Stichting Aight (mede) gebaseerd is op informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de
nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige
informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid,
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.3 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, specificaties,
en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Stichting Aight slechts bindend,
indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting Aight is aangegeven.
3.4 Stichting Aight kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever
had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
3.5 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Stichting Aight
zich het recht voor het Aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of
daarvan af te wijken.
3.6 Mondelinge toezeggingen verbinden Stichting Aight slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door Stichting Aight zijn bevestigd.
3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Stichting Aight niet tot het verrichten van een gedeelte van
het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs..

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Stichting Aight door haar schriftelijke bevestiging.
Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals
vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever
het Aanbod aanvaard.
4.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Stichting Aight gedaan
Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op
het moment dat Stichting Aight uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de
Overeenkomst bevestigt.
4.3 Stichting Aight behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding
van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).
4.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Stichting Aight. De
Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier
aan een opleiding, cursus of training te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van
Stichting Aight. Stichting Aight is gerechtigd om aan deze toestemming nadere voorwaarden
verbinden.
4.7 De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande
dat door Stichting Aight aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de
kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan.

4.8 Stichting Aight is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst.
4.9 Bij ziekte en/of verhindering van Stichting Aight of een van haar Medewerkers zal Stichting
Aight- voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien gelijkwaardige
vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Stichting Aight de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende
overeengekomen Diensten alsnog zal worden gegeven. In geval van ziekte en/of verhindering heeft
de Opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Evenmin is een Opdrachtgever gerechtigd
om in dat geval de Overeenkomst te annuleren.5.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege
opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is wordt de btw vermeld in het
Aanbod.
5.2 Stichting Aight zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen. Een wettelijk
erkende Opleiding is vrijgesteld van btw. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast
met het toepasselijke btw-tarief.
5.3 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of
bepalingen zullen per direct en onverkort door Stichting Aight mogen worden doorbelast aan de
Opdrachtgever.
5.4 Stichting Aight is bevoegd jaarlijks haar prijzen en tarieven te verhogen op basis van de
prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015
(2015=100).
5.5 Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet
uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.) die optreden na de
totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Stichting Aight worden doorberekend aan
de Opdrachtgever. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding.
Indien de kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen 3 maanden na
het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Consument Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te
ontbinden.
5.6 Stichting Aight is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de
Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.7 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege
opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is wordt de btw vermeld in het
Aanbod.
5.2 Stichting Aight zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen. Een wettelijk
erkende Opleiding is vrijgesteld van btw. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast
met het toepasselijke btw-tarief.
5.3 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of
bepalingen zullen per direct en onverkort door Stichting Aight mogen worden doorbelast aan de
Opdrachtgever.
5.4 Stichting Aight is bevoegd jaarlijks haar prijzen en tarieven te verhogen op basis van de
prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015
(2015=100).
5.5 Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet
uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.) die optreden na de
totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Stichting Aight worden doorberekend aan
de Opdrachtgever. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding.
Indien de kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen 3 maanden na
het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Consument Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te
ontbinden.
5.6 Stichting Aight is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de
Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.7 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consument Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen online
(op afstand) gedurende een bedenktijd van 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgave van reden te
ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
6.2 Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever
dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de Stichting Aight schriftelijk kenbaar te maken.
6.3 Indien de Opdrachtgever herroept na of (i) eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht of te
hebben geaccepteerd dat de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, en (ii) de Stichting Aight
uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt dat als gevolg hiervan zijn
herroepingsrecht verloren gaat, kan geen beroep meer worden gedaan door de Opdrachtgever op
het Herroepingsrecht.
6.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
Opdrachtgever.
6.5 Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Verplichtingen van Stichting Aight bij herroeping consumentenkoop
7.1 Stichting Aight zal na ontvangst van de melding van herroeping door de Opdrachtgever
onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan de Opdrachtgever.
7.2 Stichting Aight zal de Opdrachtgever onverwijld doch binnen 14 (zegge: veertien) dagen
volgend op de dag waarop de Opdrachtgever hem de herroeping meldt het door de Opdrachtgever
betaalde terugstorten.
7.3 Stichting Aight zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Opdrachtgever
heeft gebruikt, tenzij de Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de Opdrachtgever. 8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig
en naar waarheid verstrekken aan Stichting Aight die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de
Overeenkomst.
8.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig
of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of
indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
Stichting Aight bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Stichting Aight (tijdig) kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens;
b. de werkplek waar de Dienst dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor
Stichting Aight en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn
van 09:00 tot 17:00, tenzij tussen Partijen anderszins schriftelijk is overeengekomen.
c. voldoende aansluitingsmogelijkheden, internet en voldoende capaciteit voor de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde apparatuur.
8.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de
zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Dienst door Stichting
Aight wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
8.5 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen
en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten
worden volgens de gebruikelijke tarieven van Stichting Aight bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
8.6 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, gegevens
en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van
door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
8.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Stichting Aight gedurende een periode van 24 (zegge: vierentwintig) maanden na de beëindiging van
de Overeenkomst (of een van de verlengingen van de Overeenkomst), ongeacht de wijze waarop de
overeenkomst is beëindigd, op enige wijze zakelijke betrekking aan te gaan of te onderhouden met
klanten of relaties van Stichting Aight en de aan haar gelieerde bedrijven.
8.8 Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke indien zij in strijd met artikel 8.7 handelt, in welk
geval hij aan Stichting Aight voor iedere overtreding, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig
is, een direct opeisbare boete zal verbeuren van € 5.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk
aan € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van Stichting 9.1 Van Stichting Aight zal de door haar te verrichten werkzaamheden voortvloeiende uit de
Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever.
Het uitvoeren van een Overeenkomst door Stichting Aight heeft altijd het karakter van een
“inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.
9.2 De overeengekomen of opgegeven Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale
termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien een Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend
op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel
van Stichting Aight noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan
waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband
met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te
worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Stichting Aight in gereedheid is/zijn gebracht
en Stichting Aight daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
9.4 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder
werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van
zaken door derden aan Stichting Aight en onwerkbare dagen, kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen Levertermijn door Stichting Aight wordt overschreden. Stichting
Aight heeft in al deze gevallen het recht om de levertermijn te verlengen naar redelijkheid en
billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en is derhalve nimmer enige vorm van
schadevergoeding verschuldigd.
9.5 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Stichting Aight niet binnen de
overeengekomen Levertermijn kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Stichting Aight de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk de Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.
9.6 Overschrijding van de overeengekomen al dan niet Levertermijn door welke oorzaak ook
ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei
andere kosten.
Aight tot vergoeding voor alle kosten en schade als gevolg van deze schending(en)

Artikel 8 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie
tijdig en naar waarheid verstrekken aan Stichting Aight die nodig is voor opzet, uitvoering en
afronding van de Overeenkomst.
8.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig
of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of
indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
Stichting Aight bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Stichting Aight (tijdig) kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens;
b. de werkplek waar de Dienst dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor
Stichting Aight en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn
van 09:00 tot 17:00, tenzij tussen Partijen anderszins schriftelijk is overeengekomen.
c. voldoende aansluitingsmogelijkheden, internet en voldoende capaciteit voor de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde apparatuur.
8.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de
zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Dienst door Stichting
Aight wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
8.5 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken,
materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor
de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt.
Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Stichting Aight bij Opdrachtgever in
rekening gebracht.
8.6 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, gegevens
en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van
door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
8.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Stichting Aight gedurende een periode van 24 (zegge: vierentwintig) maanden na de beëindiging van
de Overeenkomst (of een van de verlengingen van de Overeenkomst), ongeacht de wijze waarop de
overeenkomst is beëindigd, op enige wijze zakelijke betrekking aan te gaan of te onderhouden met
klanten of relaties van Stichting Aight en de aan haar gelieerde bedrijven.
8.8 Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke indien zij in strijd met artikel 8.7 handelt, in welk
geval hij aan Stichting Aight voor iedere overtreding, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig
is, een direct opeisbare boete zal verbeuren van € 5.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk
aan € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van Stichting
Aight tot vergoeding voor alle kosten en schade als gevolg van deze schending(en).

Artikel 9 – Verplichtingen Stichting Aight- Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen
9.1 Van Stichting Aight zal de door haar te verrichten werkzaamheden voortvloeiende uit de
Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever.
Het uitvoeren van een Overeenkomst door Stichting Aight heeft altijd het karakter van een
“inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.
9.2 De overeengekomen of opgegeven Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale
termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien een Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend
op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel
van Stichting Aight noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan
waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband
met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te
worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Stichting Aight in gereedheid is/zijn gebracht
en Stichting Aight daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
9.4 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder
werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van
zaken door derden aan Stichting Aight en onwerkbare dagen, kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen Levertermijn door Stichting Aight wordt overschreden. Stichting
Aight heeft in al deze gevallen het recht om de levertermijn te verlengen naar redelijkheid en
billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en is derhalve nimmer enige vorm van
schadevergoeding verschuldigd.
9.5 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Stichting Aight niet binnen de
overeengekomen Levertermijn kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Stichting Aight de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk de Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.
9.6 Overschrijding van de overeengekomen al dan niet Levertermijn door welke oorzaak
ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van
enigerlei andere kosten.

Artikel 10 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst
10.1 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen
en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en
schriftelijk aan Stichting Aight ter kennis zijn gebracht.
10.2 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan
wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Stichting Aight de wijziging aan
Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat
de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging is.
10.3 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door
Opdrachtgever aan Stichting Aight vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot:
ingekochte materialen en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen,
annuleringskosten etc.
10.4 Indien Stichting Aight voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet
door onvoorziene omstandigheden, zal Stichting Aight daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk)
mededeling doen aan de Opdrachtgever. Stichting Aight zal de Opdrachtgever een indicatie geven
van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede
van de aan het meerwerk verbonden kosten.
10.5 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of
onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Stichting Aight de geplande werkzaamheden opnieuw moet
organiseren. Stichting Aight is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening
te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en
materialen.

Artikel 11 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst
11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de Overeenkomst
of voor de duur die noodzakelijk is voor de (op)levering van de Dienst. De Overeenkomst kan
tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met
schriftelijk goedvinden van beide Partijen. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht
betreft, kan deze echter niet door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.
11.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op grond van artikel 7:764 BW is
niet mogelijk, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
11.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst
kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij ontbinding van de Overeenkomst het overeengekomen
bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met
het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Stichting
Aight vergoed.
11.3 Indien de Overeenkomst (mede) ziet op het volgen van een cursus, opleiding en/of training
geldt het volgende:
a) Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus, opleiding en/of training naar
het oordeel van de Stichting Aight onvoldoende is, is Stichting Aight gerechtigd om met de
Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere opleidingslocatie,
andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Stichting Aight en de Opdrachtgever
geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Opdrachtgever het recht de
betreffende cursus, opleiding en/of training kosteloos te annuleren.
b) Voorafgaand aan de aanvang van een cursus, opleiding en/of training heeft de
Opdrachtgever, na het verstrijken van de bedenktijd ingeval de Opdrachtgever een Consument
is, het recht de opleiding, cursus en/of training te annuleren. Hiervoor is de Opdrachtgever
annuleringskosten verschuldigd waarbij de geplande aanvangsdatum geldt als uitgangspunt bij het
bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.
c) In geval van annulering zoals bedoeld in lid 3 b) blijft de Opdrachtgever de inschrijfkosten
aan Stichting Aight verschuldigd. Bij annulering van tenminste 30 dagen voor de geplande
aanvangsdatum is de Opdrachtgever geen verdere vergoeding verschuldigd. Bij annulering tussen
30 dagen en uiterlijk 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum is de Opdrachtgever 50% van het
overeengekomen tarief verschuldigd. Annuleren binnen 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum
is niet mogelijk. De Opdrachtgever is dan 100 % van het overeengekomen tarief verschuldigd.
d) Eventuele reeds gedane betalingen worden, indien Opdrachtgever daar op grond van
bovengenoemde regels recht op heeft, binnen een termijn van 14 dagen aan Opdrachtgever
terugbetaald.
e) De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 12 – Betaling
12.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft
aangetoond.
12.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk aan Stichting Aight te worden gemeld. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk
kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn
wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
12.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening, wegens korting
of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Opdrachtgever
een Consument is.

12.5 Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. Bij niet
tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever
door Stichting Aight is gewezen op de te late betaling en Stichting Aight de Opdrachtgever een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van
rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling
nodig is.
12.6 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats
ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en
vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
12.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Stichting Aight
de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van
een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van
algehele voldoening. In geval de Opdrachtgever een Consument is geldt de wettelijke rente.
12.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en Stichting Aightgenoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande
declaratie af te dwingen, dan is Stichting Aight eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken
kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van
€ 150, =. Indien de Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten
15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over
de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =.
12.9 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar
betalingsverplichtingen. 13.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder
betalingsverplichtingen) jegens Stichting Aight niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Stichting
Aight gerechtigd – onverminderd alle overige aan Stichting Aight toekomende rechten – de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever
alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever
alle vorderingen van Stichting Aight direct en ineens opeisbaar.
13.2 Stichting Aight heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met
de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden, indien:
a. sprake is van blijvende overmacht;
b. aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement
van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt,
de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een
vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing
wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten
van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt
verplaatst;
d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
13.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Stichting Aight onmiddellijk in
kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Stichting Aight, passende maatregelen
nemen ter bescherming van haar belangen.

Artikel 13 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
13.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder
betalingsverplichtingen) jegens Stichting Aight niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Stichting
Aight gerechtigd – onverminderd alle overige aan Stichting Aight toekomende rechten – de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever
alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever
alle vorderingen van Stichting Aight direct en ineens opeisbaar.
13.2 Stichting Aight heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met
de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden, indien:
a. sprake is van blijvende overmacht;
b. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement
van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt,
de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een
vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing
wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten
van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt
verplaatst;
d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
13.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Stichting Aight onmiddellijk in
kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Stichting Aight, passende maatregelen
nemen ter bescherming van haar belangen.

13.4 Stichting Aight heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
(buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Dienst of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever
kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/
of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van
Stichting Aight om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen
en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Stichting Aight te
vergoeden.
13.5 Stichting Aight is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Aight kan worden gevergd.
13.6 Indien Stichting Aight overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van
Stichting Aight op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.7 Indien Stichting Aight overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.8 Indien Stichting Aight de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is
bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Stichting Aight door deze
vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Stichting Aight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
Stichting Aight is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
14.2 Stichting Aight is aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van de Opdrachtgever
voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan
grove nalatigheid of grove onvoorzichtigheid van Stichting Aight en/of haar Medewerkers.
14.3 Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Stichting
Aight jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
alle schade bestaande uit schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), redelijke en
aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Stichting Aight er toe te manen de
Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is en/of
redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de
directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
14.4 Stichting Aight is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, imagoschade, vertragingsschade, schade
wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of
materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Stichting Aight gegeven inlichtingen of adviezen
waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
14.5 In het geval dat Stichting Aight toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting
van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele
aansprakelijkheid van Stichting Aight beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

• Maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Stichting Aight in voorkomend
geval plus het eigen risico van Stichting Aight. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.
14.6 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Stichting Aight
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt in elk geval na verloop van 6 maanden na de (op)
levering van de Dienst door Stichting Aight, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels
van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
14.7 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van Stichting Aight en van
alle (rechts)personen waarvan Stichting Aight zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten
gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.
14.8 De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten tenzij de Opdrachtgever een
Consument is.
14.9 Opdrachtgever vrijwaart Stichting Aight voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten
van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze
Overeenkomst.

Artikel 15 – Overmacht
15.1 Stichting Aight is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige
vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de
verplichtingen verhindert zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen,
pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen,
vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Stichting Aight, en/of
internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen
in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
uitdrukkelijk als overmacht.
15.3 In geval van blijvende overmacht is Stichting Aight gerechtigd de Overeenkomst met de
Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden. Stichting Aight is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de
Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
15.4 In geval van tijdelijke overmacht is Stichting Aight gerechtigd de termijnen waarbinnen
de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke
verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever
(gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van
het reeds door Stichting Aight uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
15.5 Indien Stichting Aight ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien
van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle
Opdrachtgevers, is Stichting Aight gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen
en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
15.6 Indien Stichting Aight bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten
16.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of
over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen
deze verplichting tevens op aan hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
16.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is
aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
16.3 Stichting Aight behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op
werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend,
worden verstaan: cursusmateriaal, readers, modellen, boeken, ontwerpen, adviezen, contracten, of
andere schriftelijke stukken, werkwijzen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en
brochures.
16.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Stichting Aight voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in
eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste
zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Het is ook niet
toegestaan het werk in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder
schriftelijke toestemming van Stichting Aight. De copyright/ eigendomsrechten op de werken berusten
volledig bij Stichting Aight.
16.5 Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt,
zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Stichting Aight een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd
met € 250,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden
om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen

Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Stichting Aight is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst,
aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
17.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op
welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere
onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst met Stichting Aight een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke
Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
17.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
17.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar
blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden
vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen
bepalingen.
17.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert
boven vertalingen daarvan.
17.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden
beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende
overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin Stichting Aight gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht
anderszins wordt bepaald.